Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Porozumienie o współpracy w ramach KLASTRA POMORSKICH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ - podpisane.

 

Z treści Liastu Intencyjnego:

"Partnerzy postanawiają na mocy niniejszego Porozumienia ukonstytuować partnerską współpracę w ramach Klastra pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej niniejszym uzgadniając, co następuje:

§ 1

 1. Klaster pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej jest partnerską grupą skupiającą różnorodne podmioty działające w obszarze wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności organizacje prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 2. Klaster funkcjonuje, jako samodzielne, wspólne przedsięwzięcie (projekt) Partnerów.

§ 2

 1. Celem głównym powołania Klastra pomorskich WTZ jest zwiększenie kompetencji pomorskich organizacji, rozwój ich zdolności do tworzenia koalicji, stałej współpracy
  i przepływu informacji poprzez umacnianie, rozwój i upowszechnianie wspólnego działania.
 2. Celami szczegółowymi powołania są:
  1. podniesienie jakości i skali działań pomorskich WTZ na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. wypracowanie nowych i rozwój istniejących form wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  3. ujednolicenie, standaryzacja jakości świadczonych usług,
  4. podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób związanych z Partnerami - w tym pracowników oraz wolontariuszy,
  5. zapewnienie trwałości klastra pomorskich WTZ poprzez wypracowanie możliwości finansowania działalności Klastra,
  6. wypracowanie jednolitego stanowiska podmiotów prowadzących WTZ,
  7. usprawnienie i udrożnienie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, skoordynowanie działań pomiędzy pomorskimi WTZ,
  8. wzmocnienie potencjału aplikacyjnego pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej
  9. promowanie innowacji społecznych i dobrych praktyk.

§ 3

 1. Powyższe cele realizowane będą poprzez:
  1. szkolenia, warsztaty problemowe i doradztwo dla Partnerów, w tym również oparte
   o partnerską wymianę wiedzy,
  2. opracowanie koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
  3. wypracowanie jednolitych standardów usług realizowanych w WTZ,
  4. wypracowanie możliwości finansowania działalności Klastra,
  5. wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, opiniowanie poprzez udział
   w zamkniętym forum,
  6. promocję działalności pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Partnerzy ze swojej strony deklarują:
  1. maksymalne zaangażowanie się we wspólną realizację celów i zadań określonych w  § 2 i 3 niniejszego Listu,
  2. współpracę z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o wspólny interes Partnerów,
  3. utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów z pozostałymi Partnerami.

§ 4

 1. Rolę koordynatora Klastra oraz inicjatora kontaktów z pomorskim środowiskiem NGO, naukowym, biznesowym i samorządowym w klastrze pełni CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. 
 2. Partnerem Głównym projektu Klastra jest Oddział Pomorski PFRON, którego uczestnictwo realizacyjne zapewni trwałość wdrożonych rozwiązań, jak również będzie wspierać działania klastra oraz wdrażanie wypracowanych standardów.
 3. W toku realizacji celów Klastra pomorskich WTZ, Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem specyfiki działalności, odrębności każdego z Partnerów.

§ 5

 1. Podpisanie niniejszego Listu nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze Stron i nie rodzi dla żadnej ze Stron zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, czy innego porozumienia, jak również nie stanowi umowy przedwstępnej w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, nie może być również źródłem jakichkolwiek roszczeń dla którejkolwiek ze Stron lub dla osób trzecich.
 2. Żadne postanowienie Listu nie upoważnia którejkolwiek Strony do podejmowania jakichkolwiek czynności, czy zobowiązań w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron.
 3. Przystąpienie do Klastra pomorskich WTZ jest dobrowolne i otwarte dla podmiotów, które mogą wnieść wkład w rozwój współpracy w ramach Klastra.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Klastrze pomorskich WTZ odbywać się może wyłącznie
  w formie pisemnej podmiotu rezygnującego i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla pozostałych Stron.
 5. Nowo przystępujące podmioty deklarują, że akceptują treść Listu w całości.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy List został sporządzony w jednym egzemplarzu, przechowywanym w siedzibie Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie.
 2. Każdej ze Stron zostanie wydana kopia niniejszego Listu.
 3. Postanowienia niniejszego Listu wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

Sopot, dnia 09 grudnia 2016 roku"

 

Wśród osób podpisujących ten list był: ks. Janusz Steć - Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Dariusz Majorek - Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz niemalże 50 partnerów, m.in.: Stowarzyszenia, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie.  

 Również Pani Dorota Habich-Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON-u uświetniła swoja obecnością tę uroczystość


 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę