Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Zapytanie o cenę nr 01/DP/2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

NIP 9570657546 KRS 0000247280

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 2-dniowym pobycie wraz z pełnym wyżywieniem dla 70 osób- uczestników projektu „Dobry Profil” w terminie 07-09 listopada 2017 roku.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            - 2 pełne dni pobytu i 2 noclegi dla 70 uczestników (od godziny 9.00 dnia pierwszego, do godziny 10.00 dnia ostatniego)

            - pokoje 2-osobowe z łazienkami (dopuszczamy możliwość zakwaterowania w pokojach 3- oraz 4- osobowych)

            - pełne wyżywienie dla 70 uczestników:

1) dzień pierwszy: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

2) dzień drugi: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

3) dzień trzeci (wyjazdu uczestników): śniadanie

            - sala konferencyjna lub świetlica mieszcząca jednocześnie 70 uczestników w sposób swobodny, umożliwiający przeprowadzenie warsztatów, wyposażona w TV, ekran oraz rzutnik

            - parking dla samochodów osobowych

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 07.11.2017 - 09.11.2017

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w odpowiedzi do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - zawierać cenę jednostkową netto i brutto,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gdańsk@caritas.pl,  pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot do dnia 03.11.2017 do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 03.11.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16.00 w siedzibie oraz na stronie internetowej pod adresem www.gdańsk.caritas.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gdansk.caritas.pl

7.    Oferent jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1) Oferty nie zawierające oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gdansk.caritas.pl

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór oświadczenia.


Kontakt:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: gdańsk@caritas.pl, 

pocztą lub też dostarczona osobiście na  adres Zamawiającego: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

do dnia 03.11.2017 do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę