Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9570657546, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach statystycznych, zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym samym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
 
Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
  1. zamieszczenie zapytania ofertowego, w przeznaczonej do tego celu zakładce, na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dla zamówień których wartość oszacowana została w kwotach od 20 000,00 złotych netto do 50 000,00  zł netto*
  2. b.      poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego, w przeznaczonej do tego celu zakładce, na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej i poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, dla zamówień których wartość oszacowana została powyżej  50 000,00  zł netto*
  3. c.       nie upubliczniano - zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców dla zamówień których wartość oszacowana została w kwocie do 20 000,00 złotych netto*.
  4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:
   1. Top Gastro z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r 
   2. Drzewiarz-Bis z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r
   3. Gama  z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r
   4. BMS z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r.
   5. Gastro z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   6. Zuber Andrzej Zuber z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   7. Swisspol Ltd z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   8. Gastro Centrum z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Caritas Archidiecezji Gdańskiej: TAK/NIE* (jeżeli NIE wyjaśnić przyczynę)

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów, (o ile takie warunki były stawiane):
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum
 9. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Firmy, które spełniły warunek:

 1.  Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Gama  
 3. BMS
 4. Gastro
 5. Zuber
 6. Swisspol Ltd
 7. Gastro Centrum

 

 1. Nie przekroczenia o więcej niż 10% niektórych cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w stosunku do założonych w/w projekcie.
  1. Zuber

 

 1. Podanie szczególowych parametrów urządzeń w części b
  1. Zuber

 

 1. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym Oferentom za spełnienie danego kryterium (o ile takie warunki były stawiane)

W = ((Xx – Xmin) / (Xmax – Xmin)) * 10

W – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xx – wartość obliczana w danym kryterium

 

 1. Zuber Andrzej Zuber

Wynik punktowy cz. A

Wynik punktowy cz. B

100

100

 

 1. wskazanie wybranej oferty/ofert* nazwa siedziba albo miejsce zamieszkania i wraz z uzasadnieniem wyboru wybranego/ych* Wykonawcy/ców*:

PHPU Zuber z Wrocławia, ul. Krakowska 29 C, 50-424 , NIP 895-001-52-62,

reprezentowaną przez: Andrzeja Zuber - Właściciel

 

 1. Cena wybranej oferty/ofert*    w złotych:  33 446,51           euro:    8 011,33
 2. Informacje o sposobie wyboru Wykonawcy/ów (tryb wyboru):
  1. § 4 ust. 1 pkt 1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
  2. § 4 ust. 1 pkt 2 w/w Regulaminu.
  3. § 4 ust. 1 pkt 3 w/w Regulaminu.
  4. Inny (wskazać jaki) - ………………………

*- niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

…………………………….                                                                       ……………………………………….

data sporządzenia                                                                                           podpisy Wnioskodawcy

 

 1. 1.      potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub na innej na stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych*,
 2. potwierdzenie wysłania zapytania do potencjalnych Oferentów*,
 3. złożone oferty*,
 4. oświadczenie/oświadczenia* o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z Wykonawcą – (jeżeli istnieje taki obowiązek)*.

*- niepotrzebne skreślić

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1.      Informację o wyniku postępowania umieszczona zostaje na powszechnie dostępnej stronie internetowej, tj. na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub na innej na stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych (jeżeli istnieje taki obowiązek), i/lub informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego (jeżeli istnieje taki obowiązek)*.
 2. Informacja o wyniku postępowania zawiera:
 • szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro
 • nazwę wybranego wykonawcy
 • informacje o sposobie wyboru wykonawcy
 • siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
 1. Na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia Oferentowi WNIOSEKU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, przy czym nie dotyczy złożonej oferty.
 2. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej następuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca/Wykonawcy* odstąpi/ą* od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą/Wykonawcami*, który/którzy* w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

 

………………………                                                                                                                      ……………………………….

miejscowość, data                                                                                                            podpis Wnioskodawcy

 

 

………………………………………………

Akceptacja Dyrektora / Kierownika jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

pbarczykowski@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę