Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
  1. zamieszczenie zapytania ofertowego, w przeznaczonej do tego celu zakładce, na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dla zamówień których wartość oszacowana została w kwotach od 20 000,00 złotych netto do 50 000,00  zł netto*
  2. b.      poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego, w przeznaczonej do tego celu zakładce, na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej i poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, dla zamówień których wartość oszacowana została powyżej  50 000,00  zł netto*
  3. c.       nie upubliczniano - zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców dla zamówień których wartość oszacowana została w kwocie do 20 000,00 złotych netto*.
  4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:
   1. Top Gastro z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r 
   2. Drzewiarz-Bis z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r
   3. Gama  z datą wpłynięcia oferty 24.10.2016 r
   4. BMS z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r.
   5. Gastro z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   6. Zuber Andrzej Zuber z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   7. Swisspol Ltd z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r
   8. Gastro Centrum z datą wpłynięcia oferty 25.10.2016 r

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Caritas Archidiecezji Gdańskiej: TAK/NIE* (jeżeli NIE wyjaśnić przyczynę)

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów, (o ile takie warunki były stawiane):
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum
 9. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Firmy, które spełniły warunek:

 1.  Top Gastro
 2. Drzewiarz-Bis
 3. Gama  
 4. BMS
 5. Gastro
 6. Zuber
 7. Swisspol Ltd
 8. Gastro Centrum

 

 1. minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Firmy, które spełniły warunek:

 1. Top Gastro
 2. Gama  
 3. BMS
 4. Gastro
 5. Zuber
 6. Swisspol Ltd
 7. Gastro Centrum

 

 1. Nie przekroczenia o więcej niż 10% niektórych cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w stosunku do założonych w/w projekcie.
  1. Zuber

 

 1. Podanie szczególowych parametrów urządzeń w części b
  1. Zuber

 

 1. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym Oferentom za spełnienie danego kryterium (o ile takie warunki były stawiane)

W = ((Xx – Xmin) / (Xmax – Xmin)) * 10

W – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xx – wartość obliczana w danym kryterium

 

 1. Zuber Andrzej Zuber

Wynik punktowy cz. A

Wynik punktowy cz. B

100

100

 

 1. wskazanie wybranej oferty/ofert* nazwa siedziba albo miejsce zamieszkania i wraz z uzasadnieniem wyboru wybranego/ych* Wykonawcy/ców*:

PHPU Zuber z Wrocławia, ul. Krakowska 29 C, 50-424 , NIP 895-001-52-62,

reprezentowaną przez: Andrzeja Zuber - Właściciel

 

 1. Cena wybranej oferty/ofert*    w złotych:  33 446,51           euro:    8 011,33
 2. Informacje o sposobie wyboru Wykonawcy/ów (tryb wyboru):
  1. § 4 ust. 1 pkt 1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
  2. § 4 ust. 1 pkt 2 w/w Regulaminu.
  3. § 4 ust. 1 pkt 3 w/w Regulaminu.
  4. Inny (wskazać jaki) - ………………………

*- niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

…………………………….                                                                       ……………………………………….

data sporządzenia                                                                                           podpisy Wnioskodawcy

 

 1. 1.      potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub na innej na stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych*,
 2. potwierdzenie wysłania zapytania do potencjalnych Oferentów*,
 3. złożone oferty*,
 4. oświadczenie/oświadczenia* o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z Wykonawcą – (jeżeli istnieje taki obowiązek)*.

*- niepotrzebne skreślić

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1.      Informację o wyniku postępowania umieszczona zostaje na powszechnie dostępnej stronie internetowej, tj. na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub na innej na stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych (jeżeli istnieje taki obowiązek), i/lub informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego (jeżeli istnieje taki obowiązek)*.
 2. Informacja o wyniku postępowania zawiera:
 • szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro
 • nazwę wybranego wykonawcy
 • informacje o sposobie wyboru wykonawcy
 • siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
 1. Na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia Oferentowi WNIOSEKU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, przy czym nie dotyczy złożonej oferty.
 2. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej następuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca/Wykonawcy* odstąpi/ą* od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą/Wykonawcami*, który/którzy* w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

 

………………………                                                                                                                      ……………………………….

miejscowość, data                                                                                                            podpis Wnioskodawcy

 

 

………………………………………………

Akceptacja Dyrektora / Kierownika jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

pbarczykowski@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę