Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu gastronomicznego

 

Zapytanie ofertowe nr 1/PWRPB/RR/2016

w trybie zasady konkurencyjności /rozeznania rynku*

na dostawę sprzętu gastronomicznego

W ramach projektu „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych”.

 

 1. 1.      Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

 

 1. 2.      Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Paweł Barczykowski, e-mail: pbarczykowski@caritas.pl   tel. 664 738 266

 

 1. 3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a.        Dostawa sprzętu gastronomicznego (dostawa w cenie):
 2. Energooszczędna szafa chłodniczy.  
 3. Energooszczędna szafa mroźnicza.
 4. Regał do magazynu.
 5. Mikser ręczny z kompletem przystawek do miksowania potraw w garnku.
 6. Maszyna wieloczynnościowa (m.in. do mielenia mięsa i szatkowania warzyw).
 7. Przystawki do szatkowania  warzyw do maszyny wieloczynnościowej z kompletem tarcz
 8. Przystawki do mielenia mięsa do maszyny wieloczynnościowej.
 9. Garnki i patelnie.
 10.  Drobny sprzęt (noże, tasaki, tłuczki, deski do krojenia, łyżki cedzakowe, sita, łopatki, ostrzałka do noży, tace).
 11. Zakup termosów obiadowych o pojemności 40 l.
 12. Zakup termosów do przechowywania ciepłych napojów. 
 

 

 1. b.      Dostawa sprzętu fryzjerskiego (dostawa w cenie):
  1. Nożyczki fryzjerskie.
  2. Fryzjerska suszarka do włosów.

 

Szczegółowa specyfikacja i ilość sprzętu w załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. 4.      Dostawy w okresie od 17 października 2016r. do 15 listopad 2016r.,

 

 1. 5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W/w warunki Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami na etapie zawierania umowy na przedmiot zmówienia.

 

 1. 6.      Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy załączyć do oferty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik numer 2 do rozeznania);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 1. 7.      Kryteria oceny oferty dla części a i części b zamówienia:

Kryteria wyboru tożsame dla części a i b :

 • Cena – 90%

C = (C min/C x) * 90

Gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C x – cena oferty ocenionej

 

 • Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 10%

zasady oceny kryterium „okres udzielonej rękojmi i gwarancji okres gwarancji” liczony jest w miesiącach;

 1. minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące;
 2. ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

W – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców

Xx – wartość obliczana w danym kryterium

 • jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt;
 • jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium;
 • jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium;
 • jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W = ((Xx – Xmin) / (Xmax – Xmin)) * 10

 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w kryterium Cena i Okres udzielonej rękojmi i gwarancji.

 

 

 

 1. 8.      Termin składania ofert .

Termin złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania, który biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania i kończy się z upływem ostatniego dnia. Upublicznienie nastąpiło dnia 26 września 2016 r. termin składania ofert upływa dnia 3 październik 2016r.

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

 

 1. 9.      Miejsce składania ofert:

Oferty na formularzu załącznika numer 3 należy składać w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta na adres pbarczykowski@caritas.pl (oryginały do dostarczenia na etapie podpisania umowy) lub bezpośrednio w biurze Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805. Do oferty proszę dołączyć zdjęcia poglądowe oferowanych produktów.

 Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. 10.  Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

TAK/NIE* część a zamówienia i część b zamówienia.

 

 1. 11.  Informacje dodatkowe
 2. Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805 Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane będą kary umowne w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzące z bieżącej produkcji, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w gastronomi, posiadać certyfikaty zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE, Wykonawca dostarczy, ustawi i zamontuje - na własny koszt i ryzyko - do miejsca przeznaczenia i odbioru.
 4. Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli będzie to wynikało z niezbędności w celu prawidłowej realizacji projektu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.
 6. Bark przedłożenia kompletu niezbędnych załączników wraz formularzem oferty skutkuje odrzuceniem Oferenta.

 

Zadanie dofinasowane w ramach projektu „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych”.


Kontakt:

pbarczykowski@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę