Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności: przygotowywanie i dostarczanie obiadów

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności *) na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 02/DDOM/ZOK/2016

W ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15 tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Program Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 1. 1.        ZAMAWIAJĄCY

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805; NIP: 957-065-75-46,

REGON: 190506545

 

 1. 2.        OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM
  I PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY

Koordynator projektu - Anna Kostusik, tel. 58 511 35 00; e-mail: akostusik@caritas.pl  

 

 1. 3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.  Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej . Kod CPV: 55322000-3 Usługi gotowania posiłków, 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków.

3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.4.  Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom wykonawcy.

 

 1. 4.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia od 15.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

 1. 5.        SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

5.1.  Wykaz diet i wymagań zamawiającego dotyczących żywienia

Wykonawca dostarczy obiad - dla 15 osób w dni robocze z uwzględnieniem diet:

1)   dieta łatwo strawna około 2200 – 2400 kcal/dobę

2)   dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika około 2200 – 2400 kcal /dobę (ograniczenie tłuszczu: 45-50g/d, błonnik poniżej 25g/d);

3)   dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych około 1500 – 2000 kcal/dobę

4)   dieta podstawowa 2200-2400 kcal (powinna być ułożona zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i spełniać jednocześnie zalecenia dotyczące prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych)

5)   Kaloryczność posiłków (obiadu) wynosić 30% dziennego zapotrzebowania energetycznego.

6)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez lekarza, w szczególności diet eliminacyjnych m.in. z uwzględnieniem nietolerancji laktozy, fenyloketonurii, celiakii, alergii pokarmowych.

7)   W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków (papkowate, przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem tłuszczu, białka, błonnika i składników mineralnych.

8)   Obiady dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych opisanych nazwą diety.

 

5.2.  Wymagania zamawiającego co do składu posiłków

 

a)      Obiady muszą składać się z:

1)        zupy i II-go dania z dodatkiem jarzyn i kompotu, lub soku 100%;

2)        Wykonawca nie będzie podawał mortadeli, sosów z wędliną i produktów typu instant. Mięsa w postaci mielonej i gulaszu planowane będą nie częściej niż 2 razy w dekadzie.

b)      Minimalna gramatura potraw podawanych pacjentom w jednym posiłku nie może być mniejsza niż:

1)        zupy – 350ml;

2)        ziemniaki- 250g, ryż, kasza, makaron – 250g;

3)        drób, mięso bez kości – 120g (I gatunek);

4)        drób z kością – 250g;

5)        ryby (filet) – 120g;

6)        pieczywo -  100g;

7)        sałatki –120g;

8)        sosy do mięsa–50ml;

9)        surówki, sałatki do II dania – 150g;

c)      Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, nie niższą niż :

1)        gorące zupy 75ºC;

2)        gorące drugie dania 70ºC;

3)        sałatki i surówki 4ºC.

d)      Posiłki dostarczane będą:

1)        na godz.12.45-13.00;

2)        bezpośrednio do pomieszczeń  Dziennego Domu Opieki Medycznej Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk.

5.3.       Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt termometr zanurzeniowy do pomiaru temperatury dostarczonych posiłków, uwzględniony w skalkulowanej cenie posiłków, do dyspozycji osoby nadzorującej realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego.

5.4.       Dietetyk Zleceniodawcy opracowuje dekadowe (3x w miesiącu) jadłospisy dla diet: podstawowa, łatwo strawna, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z podaniem produktów w gramach, wartości energetycznej i odżywczej. Opracowany jadłospis na 3 dni robocze przed jego wprowadzeniem do realizacji Zamawiający przesyła Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w realizacji jadłospisu przez wykonawcę z tzw. „przyczyn obiektywnych”, jednakże pod warunkiem zachowania przez wykonawcę proporcji oferowanych cen.

5.5.       Wykonawca będzie dostarczał z jednodniowym wyprzedzeniem jadłospis dzienny
z gramówkami dla wszystkich diet.

5.6.       Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do kontrolowania wydanych zgodnie
z jadłospisem posiłków w zakresie: gramatury artykułów żywnościowych oraz wartości energetyczno-odżywczych.

5.7.       Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia, upoważnionym pracownikom Zamawiającego, przeprowadzania kontroli realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie przygotowania i wydawania posiłków, w szczególności w zakresie przestrzegania norm i zasad sanitarno -epidemiologicznych oraz sprawdzania jakości surowca na etapie dostawy, produkcji
i magazynowania bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie: książki kontroli sanitarnej, karty mycia i dezynfekcji środka transportu.

5.8.       Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu każdorazową zmianę środków transportu jakimi będzie realizowana usługa, wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty zatwierdzające dany środek transportu do przewozu posiłków.

5.9.       Zamawiający wymaga przygotowania posiłków na bazie kuchni Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. Nr 136 poz. 914 ze zmianami), zasadami GHP,  GMP oraz normami HACCP  i dostarczenie przedmiotu zamówienia bezpośrednio do pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej. Wszystkie posiłki dostarczane będą w postaci wyporcjowanej zgodnie z gramaturą,  dla każdego pacjenta osobno, w tacach termoizolacyjnych.

5.10.   Wykonawca winien przewozić posiłki zachowując wymogi sanitarno – higieniczne oraz  zabezpieczone w termoportach gwarantujących utrzymanie prawidłowej temperatury potraw zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004)..

5.11.   Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość kontaktu telefonicznego z dietetykiem Zamawiającego.

5.12.   Osobą upoważnioną przez Zamawiającego w zakresie prawidłowego przebiegu umowy  będzie koordynator projektu p. Anna Kostusik.

 

 1. 6.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2.  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

a)    Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. b) wykonawca musi wykazać,
że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wytwarzania i dostarczania wyżywienia na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum  2 usługi na rzecz domów opieki i zakładów opiekuńczo leczniczych o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda na rzecz jednostek, gdzie ilość żywionych jest nie mniejsza niż 15 osób.

b)   Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. c) wykonawca musi wykazać,
że posiada decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna), oraz Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

c)    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 8 niniejszego Zapytania.

 

 1. 7.        INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

7.1.  Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

7.2.   Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa
w pkt. 7.1. lit. od a) do d) dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wymienionych w pkt. 8 niniejszego Zapytania.

 

 1. 8.        WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

8.1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

8.3.  Wykaz usług, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. a) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których usługi zostały wykonane – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

8.4.  Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do prowadzenia działalności na rynku spożywczym w zakresie żywienia zbiorowego i usług cateringowych oraz przewozu żywności (potwierdzenie, że jest aktualna) (dotyczy kuchni oraz środków transportu, które będą wykorzystane do realizacji usług na rzecz Zamawiającego);

8.5.  Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego państwowego inspektora sanitarnego (dotyczy kuchni oraz środków transportu, które będą wykorzystane do realizacji usług na rzecz Zamawiającego).

8.6.  Formularz Ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

8.7.  Na potwierdzenie zadeklarowanego czasu transportu posiłków, należy do oferty załączyć wydruk ze strony Google Maps https://www.google.pl/maps/ pokazujący trasę od kuchni Wykonawcy,
w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego do punktu dystrybucji posiłków.

 

 1. 9.        KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

9.1.  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

9.2.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

1)      Cena (C) - 90%

2)      Czas transportu posiłków od kuchni Wykonawcy do miejsca dostawy (T) - 3%

3)      Koszt surowca w stawce (X) – 7%

 

9.3.  Oferty nieodrzucone będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

1)        Kryterium cena  – 90%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:

C = (Cmin / Cx) * 90 pkt

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całości całości zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

2)        Kryterium Czas transportu posiłków od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostawy – 3 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego czasu transportu, otrzyma następująca liczbę punktów:

-          Czas transportu do 30 min włącznie – 3 pkt

-          Czas transportu do 45 min włącznie – 0 pkt

 

Zamawiający informuje, że dopuszczalny Czas transportu posiłków od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostawy nie może być dłuższy niż 45 minut.

 

3)        Kryterium Koszt surowca w stawce – 7 %. Oferta z najwyższym kosztem surowca otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 7 pkt

gdzie:

X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „koszt surowca”

Ix – wartość z badanej oferty

Imin – wartość najniższa spośród dostępnych w ofertach wykonawców

Imax – wartość najwyższa spośród dostępnych w ofertach wykonawców

 

9.4.  Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych
w pkt. 9.2 i 9.3

9.5.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

 1. 10.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1.   Ofertę należy złożyć na formularzu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

10.2.   Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być sporządzone czytelną trwałą techniką,
w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w walucie polskiej.

10.3.   Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 8 dokumenty i oświadczenia.

10.4.   Dokumenty złożone w formie kopii należy (na każdej zapisanej stronie kopii) oznaczyć klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisać przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy.

10.5.   Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: nazwę wykonawcy i adres oraz zapis co najmniej następującej treści:

 

 

Oferta na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania
obiadów dla pacjentów DDOM

 

Zapytanie Ofertowe nr 02/DDOM/ZOK/2016

 

 

 

 1. 11.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

11.1.   Oferty należy przesłać na adres: Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2016 r. do godz. 09.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
Oferta musi być opisana w sposób określony w pkt.10. Wszelkie konsekwencje wynikające
z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.

11.2.   Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.

11.3.   Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od dnia zamknięcia postępowania.

 

 1. 12.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, WARUNKI UMOWY:

12.1.   Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100), przy czym wartość ubezpieczenia nie może ulegać zmniejszeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

12.2.   Kopia polisy powinna zostać przekazania Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz każdorazowo w terminie 7 dni po zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny okres pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej.

 

 

 1. 13.  INFORMACJE DODATKOWE

13.1.        Wszystkie załączniki załączone do niniejszego zapytania stanowią jego integralną część.

13.2.        Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

13.3.        Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówienia.

13.4.        Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli będzie to wynikało z niezbędności w celu prawidłowej realizacji projektu.

13.5.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.

13.6.        Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego, stosowane będą kary umowne, w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.

13.7.        Brak przedłożenia kompletu niezbędnych załączników wraz formularzem oferty skutkuje odrzuceniem Oferenta.

13.8.        Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego www.gdansk.caritas.pl/inne-ogloszenia/, w Bazie Konkurencyjności oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

 

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
*) nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.


Kontakt:

akostusik@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę