Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności: świadczenie usług w zakresie zdrowia

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności *) na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 01/DDOM/ZOK/2016

 

W ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15-00 tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Program Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 1. 1.      ZAMAWIAJĄCY:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805, NIP: 957-065-75-46,
REGON: 190506545

 

 1. 2.      OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM
  I PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY:

Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: akostusik@caritas.pl,  tel. 58 511 35 00

 

 1. 3.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne; 85121252-4 Usługi geriatryczne; 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach umów cywilno-prawnych w zakresie:

3.1.       Zakres nr 1 – Porady Dietetyka

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji dietetycznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje opracowanie indywidualnej diety oraz udzielanie porad w zakresie żywienia pacjentom oraz ich rodzinom, a także uczestniczenie w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Wymiar zaangażowania: 10h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.2.       Zakres nr 2 – Konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje dokonanie oceny stanu zdrowia nowo przyjętych pacjentów, udzielanie bieżących konsultacji i monitorowanie stanu zdrowia oraz uczestniczenie w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. 

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.3.       Zakres nr 3 – Konsultacje lekarskie z zakresu geriatrii

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji lekarskich z zakresu geriatrii dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje dokonanie całościowej oceny geriatrycznej nowo przyjętych pacjentów, udzielanie bieżących konsultacji i monitorowanie stanu zdrowia oraz uczestniczenie
w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. 

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.4.       Zakres nr 4 – Porady Psychologa

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji psychologicznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 30 czerwca 2018 r.

Wymiar zaangażowania: 40h w miesiącu łącznie przez 23 miesiące.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

3.5.       Świadczenie usług w zakresie zdrowia następować będzie w dni powszednie.

3.6.       Zamawiający na czas udzielania świadczeń udostępnia Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie.

3.7.       Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy odzieży roboczej.

3.8.       Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      Przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.

b)      Przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na terenie zakładu.

 

 1. 4.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

4.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      sytuacji ekonomicznej i finansowej;

d)      posiadania wiedzy i doświadczenia tj;

1)   w zakresie udzielania porad dietetyka o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)        rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące, co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł magistra albo

b)        ukończyli studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskali tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku albo

c)        rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub magistra albo

d)        rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku albo

e)        ukończyli szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskali tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo

f)         ukończyli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną
i uzyskali tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

g)      posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi min. 2 lata.

 

2)   w zakresie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji (usługi rehabilitacyjne) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/lekarze, którzy:

a)         są lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej albo

b)        są lekarzami ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej albo

c)         są lekarzami, którzy ukończyli minimum drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

d)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi - min. 2 lata.

 

3)   w zakresie konsultacji lekarskich z zakresu geriatrii (usługi geriatryczne) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/lekarze, którzy:

a)        są lekarzami specjalistami w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo

b)        są lekarzami w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii

c)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi - min. 2 lata.

 

4)   w zakresie konsultacji psychologicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)        posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) albo

b)        ukończyli podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyli podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia albo

c)        posiadają zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego w skład, której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty - zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię", lub osoby, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej, co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

d)        posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi - min. 2 lata

 

4.2.   Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

a)    Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. d) 1-4) Wykonawca musi wykazać, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi.

b)   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania.

 

 1. 5.      INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

5.1.       Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.2.       Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów w wymiarze 276 godzin miesięcznie.

5.3.   Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa
w pkt. 5.1. lit. od a) do d) dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania.

 

 1. 6.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

6.1.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).

6.2.   Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

6.3.   Wykaz usług, o którym mowa w pkt. 4.2 lit. a) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

6.4.   Dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i in. wymagane w danym zakresie zamówienia, określone w pkt. 4.1 lit. d) 1-4.

6.5.   Formularz Ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

 1. 7.      KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

7.1.       W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

7.2.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami – tożsame dla każdego z zakresów zapytania:

1)      Cena (C) - 80%

2)      Posiadane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi (w latach) oszacowane na podstawie przedstawionych dokumentów (X) – 20%

7.3.       Oferty nieodrzucone będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

1)        Kryterium cena  – 80%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:

C = (Cmin / Cx) * 80 pkt

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację danego zakresu zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację danego zakresu zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację danego zakresu zamówienia.

 

2)        Kryterium doświadczenie – 20% Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 20 pkt

gdzie:

X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie”

Ix – doświadczenie wykazane w badanej ofercie (w latach)

Imin – najniższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)

Imax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)

 

7.4.       Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych
w pkt. 6.2 i 6.3

7.5.       Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

 

 1. 8.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1.       Ofertę należy złożyć na formularzu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

8.2.       Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być sporządzone czytelną trwałą techniką,
w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w walucie polskiej.

8.3.       Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt. 6 dokumenty i oświadczenia.

8.4.       Dokumenty złożone w formie kopii należy (na każdej zapisanej stronie kopii) oznaczyć klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisać przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy.

8.5.       Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: nazwę wykonawcy i adres oraz zapis co najmniej następującej treści:

 

 

Oferta na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów DDOM

 

Zapytanie Ofertowe nr 01/DDOM/ZOK/2016

 

 

 

 1. 9.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

9.1.       Oferty należy przesłać na adres: Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2016 r. do godz. 09.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
Oferta musi być opisana w sposób określony w pkt.10. Wszelkie konsekwencje wynikające
z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.

9.2.       Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.

9.3.       Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od dnia zamknięcia postępowania.

 

 1. 10.  CZY DOPUSZCZALNE JEST ZŁOŻENIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

TAK w zakresie przedmiotu zamówienia na Zakres nr 1,2,3,4.

 

 1. 11.  INFORMACJE DODATKOWE

11.1.        Miejsce realizacji zamówienia bezpośrednio w Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku.

11.2.        Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego, stosowane będą kary umowne, w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.

11.3.        Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.4.        Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.5.        Wszystkie załączniki załączone do niniejszego zapytania stanowią jego integralną część.

11.6.        Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

11.7.        Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zamówienia.

11.8.        Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli będzie to wynikało z niezbędności w celu prawidłowej realizacji projektu.

11.9.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.

11.10.    Brak przedłożenia kompletu niezbędnych załączników wraz formularzem oferty skutkuje odrzuceniem Oferenta.

11.11.    Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego www.gdansk.caritas.pl/inne-ogloszenia/, w Bazie Konkurencyjności oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

11.12.    Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, nie stawienie się będzie równoznaczne z uchylaniem się od podpisania umowy.

 

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz usług / doświadczenia

 

 

 

………….………………………………                                       .………………………………………………….....

Miejscowość i data                                                                           Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do                                                                                                                       reprezentowania Zamawiającego

 *) nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.


Kontakt:

akostusik@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę