Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku: osprzęt medyczny

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności /rozeznania rynku*

na dostawę osprzętu medycznego – numer 1/DDOM/ZO/2016

w ramach projektu numer POWR.05.02.00-00-0139/15  tytuł „Dzienny Dom Opieki Medycznej”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. 1.      Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805

 1. 2.      Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: centrumjp2@caritas.pl   tel. 58 511 35 00

 1. 3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a.        Dostawa osprzętu medycznego (dostawa w cenie):
 2. parawanu medycznego jednoskrzydłowego na kółkach wys. 170, szerokość 1m2szt
 3. stetoskopu  2szt
 4. termometru elektronicznego bezdotykowego  1szt.
 5. glukometru obsługującego paski samozasysające krew   1szt.
 6. pulsoksymetru napalcowego 1szt.
 7. ciśnieniomierza zegarowego naramiennego  2szt.
 8. stojaka na kroplówkę  1szt.
 9. zestawu do reanimacji bez leków 1szt.
 10. wagi podłogowej elektronicznej 1szt.
 11. wózka do dystrybucji leków na kółkach z trzema półkami   1szt.
 12. stanowiska do pobierania krwi z przestawnym siedziskiem z oparciem oraz podłokietnikiem 1szt.
 13. dozownika na środek dezynfekcyjny łokciowy  3szt.
 14. dozownika na mydło  3szt.
 15. dozownika na ręczniki papierowe w rolce 3szt.
 16. kozetki lekarskiej  2szt.
 17. koszy na odpady 30 l plastikowe  (na pedał)  2szt.
 1. b.      Dostawy w okresie od 18 lipca 2016r. do  30 maja 2018r., uzależnione od bieżących potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej, w którym jednorazowo będzie przebywać od 10 do 15 pacjentów (dostawa w cenie):
 2. pościeli jednorazowej
 3. gazy jałowej 1m 2
 4. kompresy jałowe 10x10 cm
 5. plastrów10cm szeroki
 6. przylepców  2,5 cm szerokie
 7. bandaże dzianych 10 cm szeroki
 8. bandaży elastycznych 9 cm szerokie
 9. rękawiczek jednorazowych nitrylowych w rozmiarach S, M, L, XL pakowane po 100szt.
 10. aparatów do kroplówek
 11. strzykawek 2ml, 5ml, 10ml, 20 ml

lub innych drobnych materiałów medycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki.

 

 1. 4.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W/w warunki Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami na etapie zawierania umowy na przedmiot zmówienia.

 

 1. 5.      Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy załączyć do oferty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik numer 1 do rozeznania)
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

 1. 6.      Kryteria oceny oferty dla części a i części b zamówienia:

Kryteria dostępu:

 • Realizacja całego zamówienia przez jednego dostawcę
 • Czas realizacji zamówień na sprzęt wymieniony w punkcie 3a niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty zlecenie zamówienia nie dłuższy niż 10 dni roboczych
 • Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty złożenia zamówienia nie dłuższy niż 10 dni roboczych

Kryteria wyboru:

 • Cena – 80%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

           C = (C min/C x) x 100 punktów

           Gdzie:

           C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”

           C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

           C x – cena oferty ocenionej

 

 • Czas realizacji zamówień na sprzęt wymieniony w punkcie 3a niniejszego rozeznania rynku liczony od daty zlecenie zamówienia - 10%

do 5 dni roboczych - 100pkt

od 6 do 10 dni roboczych - 50pkt

powyżej 10 dni roboczych oferta zostaje odrzucona

 

 • Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego rozeznania rynku liczony od daty złożenia zamówienia - 10%

do 2 dni roboczych - 100pkt

od 3 do 5 dni roboczych - 50pkt

od 6 do 10 dni roboczych - 10pkt

powyżej 10 dni roboczych oferta zostaje odrzucona

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K= (A x 80 %) + (B x 10%) + (C x 10%)

gdzie:

A – liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty za każdy z produktów

B – liczba punktów za kryterium: czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3a niniejszego rozeznania liczony od daty złożenia zamówienia

C - Czas realizacji zamówienia na bieżące dostawy wymienione w punkcie 3b niniejszego zapytania ofertowego liczony od daty złożenia zamówienia

 

 1. 7.      Termin składania ofert .

Termin złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania, który biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania i kończy się z upływem ostatniego dnia. Upublicznienie nastąpiło dnia 5 lipca 2016r.termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2016r. o godz. 12.00

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (co najmniej trzech).

 

 1. 8.      Miejsce składania ofert:

Oferty na formularzu załącznika numer 2 należy składać w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta na adres akostusik@caritas.pl(oryginały do dostarczenia na etapie podpisania umowy) lub bezpośrednio w biurze Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. 9.      Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?

TAK/NIE* część a zamówienia i część b zamówienia.

 

 1. 10.  Informacje dodatkowe
 2. Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 w Gdańsku.
 3. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane będą kary umowne w przedziale od 0,1 do 10% wartości zamówienia, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z Wykonawcą.
 4. Dopuszcza się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli będzie to wynikało z niezbędności w celu prawidłowej realizacji projektu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na postępowanie.
 6. Bark przedłożenia kompletu niezbędnych załączników wraz formularzem oferty skutkuje odrzuceniem Oferenta.

 


Kontakt:

akostusik@caritas.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę