Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9570657546, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach statystycznych, zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym samym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
 
Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Statut

 

ROZDZIAŁ I
CHARAKTER INSTYTUCJI

§ 1

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku jest duszpasterską instytucją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej.

§ 2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

§ 3

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Sopot.
 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji, całej Polski oraz poza jej granicami jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 6

Do zadań Caritas należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 4. pomoc społeczna;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 7. ochrona i promocja zdrowia;
 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; (m.in. pomoc merytoryczna, finansowa, w tym udzielanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej);
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. ratownictwo i ochrona ludności;
 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 7

Zadania te Caritas realizuje między innymi poprzez:

 1. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
 2. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
 3. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
 4. grupy wolontariatu Caritas;
 5. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
 6. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności: niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

§ 8

Caritas współpracuje:

 1. z parafiami i innymi instytucjami kościelnymi na terenie diecezji;
 2. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych;
 3. z organami administracji publicznej;
 4. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości;
 5. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA CARITAS

§ 9

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Gdański, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia;
 2. nadaje jej Statut;
 3. dokonuje zmian w Statucie;
 4. powołuje i odwołuje Dyrektora;
 5. udziela "nihil obstat" na kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza oraz na ich odwołanie;
 6. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas;
 7. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas;
 8. rozwiązuje Caritas;
 9. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 10

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

§ 11

Dyrektor Caritas:

 1. kieruje działalnością Caritas;
 2. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;
 3. przedstawia Arcybiskupowi Gdańskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza, a po uzyskaniu zgody zatrudnia ich;
 4. zatrudnia pracowników Caritas;
 5. zwołuje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im;
 6. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
 7. informuje Arcybiskupa Gdańskiego o bieżącej działalności Caritas;
 8. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia kierowników oraz pracowników;
 9. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania;
 10. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem
 11. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

§ 12

Zastępca Dyrektora:

 1. wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;
 2. zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas;
 3. opracowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Caritas za rok ubiegły oraz przygotowuje program działalności i preliminarz budżetu na rok następny;
 4. w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce;
 5. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§ 13

Sekretarz:

 1. przygotowuje i protokołuje zebrania Zarządu;
 2. czuwa nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd;
 3. odpowiada za funkcjonowanie biura Caritas;
 4. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza określa Dyrektor.

§ 14

Komisja Nadzorcza:

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z §9 pkt 6.
 2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 3. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 15

 1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Arcybiskupowi Gdańskiemu w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.
 2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.
 3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

§ 16

Diecezjalna Rada Caritas:

 1. Powołuje ją Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora.
 2. Kadencja Diecezjalnej Rady Caritas trwa trzy lata.
 3. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora.

§ 17

 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
 2. Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.

§ 18

Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 19

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:

 1. Parafialne Zespoły Caritas;
 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas;
 3. Placówki Specjalistyczne;
 4. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 20

 1. Jednostki organizacyjne powołuje Dyrektor Caritas.
 2. Statuty Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas zatwierdza Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora Caritas.

ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI MATERIALNE

§ 21

Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:

 1. z subwencji lub dotacji;
 2. z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp. ;
 3. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
 4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem;
 5. z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp. ;
 6. innych źródeł.

§ 22

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

§ 23

 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.
 2. Dyrektor może upoważnić swojego Zastępcę.

§ 24

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 25

Caritas używa symboli:

 1. znaku przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na kształt serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy znaku są monochromatyczne;
 2. pieczęci podłużnej i okrągłej; pieczęć podłużna zawiera: znak, nazwę statutową, siedzibę i jej adres, pieczęć okrągła zawiera: w środku - znak Caritas (określony w poprzednim artykule) oraz napis w otoku: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.

§ 26

 1. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.
 2. Patronem Caritas jest Św. Brat Albert Chmielowski.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Ks. Tadeusza Gocłowskiego w Gdańsku Oliwie, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, dnia 15 sierpnia 2005 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę