Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Statut

 

ROZDZIAŁ I
CHARAKTER INSTYTUCJI

§ 1

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Biskupa Gdańskiego w dniu 25 kwietnia 1990 roku jest duszpasterską instytucją charytatywną Archidiecezji Gdańskiej.

§ 2

Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.

§ 3

Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Sopot.
 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji, całej Polski oraz poza jej granicami jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 6

Do zadań Caritas należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 4. pomoc społeczna;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 7. ochrona i promocja zdrowia;
 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; (m.in. pomoc merytoryczna, finansowa, w tym udzielanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej);
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. ratownictwo i ochrona ludności;
 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 7

Zadania te Caritas realizuje między innymi poprzez:

 1. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
 2. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
 3. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
 4. grupy wolontariatu Caritas;
 5. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
 6. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności: niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

§ 8

Caritas współpracuje:

 1. z parafiami i innymi instytucjami kościelnymi na terenie diecezji;
 2. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych;
 3. z organami administracji publicznej;
 4. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości;
 5. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA CARITAS

§ 9

Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Gdański, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia;
 2. nadaje jej Statut;
 3. dokonuje zmian w Statucie;
 4. powołuje i odwołuje Dyrektora;
 5. udziela "nihil obstat" na kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza oraz na ich odwołanie;
 6. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas;
 7. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas;
 8. rozwiązuje Caritas;
 9. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 10

Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

§ 11

Dyrektor Caritas:

 1. kieruje działalnością Caritas;
 2. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;
 3. przedstawia Arcybiskupowi Gdańskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza, a po uzyskaniu zgody zatrudnia ich;
 4. zatrudnia pracowników Caritas;
 5. zwołuje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im;
 6. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
 7. informuje Arcybiskupa Gdańskiego o bieżącej działalności Caritas;
 8. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia kierowników oraz pracowników;
 9. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania;
 10. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem
 11. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

§ 12

Zastępca Dyrektora:

 1. wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;
 2. zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas;
 3. opracowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Caritas za rok ubiegły oraz przygotowuje program działalności i preliminarz budżetu na rok następny;
 4. w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce;
 5. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§ 13

Sekretarz:

 1. przygotowuje i protokołuje zebrania Zarządu;
 2. czuwa nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd;
 3. odpowiada za funkcjonowanie biura Caritas;
 4. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza określa Dyrektor.

§ 14

Komisja Nadzorcza:

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z §9 pkt 6.
 2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
 3. Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 15

 1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Arcybiskupowi Gdańskiemu w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.
 2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.
 3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

§ 16

Diecezjalna Rada Caritas:

 1. Powołuje ją Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora.
 2. Kadencja Diecezjalnej Rady Caritas trwa trzy lata.
 3. Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora.

§ 17

 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
 2. Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.

§ 18

Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 19

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:

 1. Parafialne Zespoły Caritas;
 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas;
 3. Placówki Specjalistyczne;
 4. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 20

 1. Jednostki organizacyjne powołuje Dyrektor Caritas.
 2. Statuty Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas zatwierdza Arcybiskup Gdański na wniosek Dyrektora Caritas.

ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI MATERIALNE

§ 21

Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:

 1. z subwencji lub dotacji;
 2. z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp. ;
 3. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
 4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem;
 5. z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp. ;
 6. innych źródeł.

§ 22

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

§ 23

 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora.
 2. Dyrektor może upoważnić swojego Zastępcę.

§ 24

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 25

Caritas używa symboli:

 1. znaku przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na kształt serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy znaku są monochromatyczne;
 2. pieczęci podłużnej i okrągłej; pieczęć podłużna zawiera: znak, nazwę statutową, siedzibę i jej adres, pieczęć okrągła zawiera: w środku - znak Caritas (określony w poprzednim artykule) oraz napis w otoku: CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.

§ 26

 1. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.
 2. Patronem Caritas jest Św. Brat Albert Chmielowski.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Ks. Tadeusza Gocłowskiego w Gdańsku Oliwie, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, dnia 15 sierpnia 2005 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę